ÁSZF

Általános szerződési feltételek

Alap-Tronik Kft. Általános Szerződési Feltételek
(továbbiakban: ÁSZF)

 
 
1.      Az ÁSZF alkalmazása
 
1.1.   Az Alap-Tronik Kft. ( a továbbiakban: Szállító ) szállításai és szolgáltatásai a jelen ÁSZF alapján teljesülnek, hacsak a  vele szerződő féllel ( továbbiakban: Megrendelő ) más írásbeli megállapodás nem születik. Amennyiben a Megrendelőnek saját általános szerződési feltételei vannak, az esetben is a  jelen ÁSZF az alkalmazandó.
 
1.2.   Szerződés módosításra kizárólag írásban kerülhet sor.

 
 
2.      A szállítási szerződés létrejötte
 
2.1.   A Megrendelő a megvásárolni kívánt terméket árajánlat alapján írásban rendelheti meg. A rendelés történhet fax vagy levél útján, e-mail-ben és az interneten az Alap-Tronik Kft. honlapjáról. A megrendelésben a vevőnek meg kell jelölnie a megvásárolni kívánt termék típusát, cikkszámát és mennyiségét. Kétség esetén a megrendelés kiegészítése kérhető a Megrendelőtől.
 
2.2.   A szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre, a visszaigazolás szerinti tartalommal. A visszaigazolás írásban történik, levélben, vagy e-mailen a megrendeléstől számított 3 munkanapon belül. Az Alap-Tronik Kft. a létrejött szerződéstől jogosult egyoldalúan elállni, amennyiben a Megrendelő fizetésképtelenségével kapcsolatban merül fel adat, így különösen, ha a Megrendelő ellen csőd- vagy felszámolási eljárás indult.
 
2.3.   Amennyiben a Megrendelő a már létrejött szerződéstől a szállítás teljesítése előtt eláll, úgy köteles az Alap-Tronik Kft. ebből eredő teljes kárát megtéríteni, így különösen a megrendelt áru teljes vételárát, valamint a megrendelés teljesítésével kapcsolatos egyéb igazolt költségeket.

 
 
3.      Szállítási határidő
 
3.1.   A Szállító a részszállítás jogát fenntartja, ez esetben a Megrendelő a teljesítés arányában köteles vételárat fizetni.
 
3.2.   Az Alap-Tronik Kft. által közölt szállítási határidők tájékoztató jellegűek, amelyek módosulhatnak a beszállítói és alvállalkozói teljesítések, valamint egyéb előre nem látható körülmények következtében. Késedelmes szállításért, illetve az ebből eredő károkért a Szállító felelősséget nem vállal.
 
3.3.   A Szállító mindazonáltal mindent megtesz azért, hogy az eredetileg vállalt szállítási határidőt megtartsa. Amennyiben a késedelem több mint 8 hét az eredeti időponthoz képest, úgy a Megrendelő egyoldalúan elállhat a szerződéstől minden következmény nélkül.

 
4.      Átadás-átvétel
 
4.1.   Az áru átadás-átvétele a Megrendelő telephelyén, vagy az általa megadott címen történik, illetve a Megrendelő ez irányú kifejezett kérése esetén történhet az Alap-Tronik Kft. telephelyén is. A szállítási költségek viselésére a felek megállapodása az irányadó. Az áru szállítását végző fuvarozónak történő átadással a kárveszély átszáll a Megrendelőre.
 
4.2.   A Megrendelő köteles az árut határidőben átvenni, a késedelmes átvételből eredő károkért felelősséggel tartozik.
 
4.3.   A Megrendelő köteles az  áru átvételekor szemrevételezéssel észlelhető minőségi és mennyiségi kifogásait megtenni. Ezt követően a felek a számlán, illetve a szállítólevélen szereplő tételeket tekintik hiánytalanul átadottnak, amennyiben a Megrendelő nem élt kifogással. Ez után a Megrendelő csak az ún. rejtett hiba miatt élhet minőségi kifogással a termékkel kapcsolatban.

 
 
5.      Árak és fizetési feltételek
 
5.1.   Az árajánlatban szereplő árak csak tájékoztató jellegűek, érvényesnek csak a konkrét megrendelésre vonatkozó visszaigazolásban szereplő ár tekinthető.
 
5.2.   Az átvett termék vagy nyújtott szolgáltatás ellenértéke az erről szóló számlában megjelölt időpontban esedékes és a számlán feltüntetett módon köteles azt a Megrendelő megfizetni. Átutalás esetén a felek a  fizetést az Alap-Tronik Kft. bankszámláján való jóváírással tekintik teljesítettnek. Az idegen bank költséget a Megrendelő fizeti. Amennyiben határidőn belül nem történik meg a számla kiegyenlítése, a Megrendelő minden további felhívás nélkül késedelembe esik. Fizetési késedelem esetén az Alap-Tronik  Kft. a Ptk. szerinti törvényes késedelmi kamat felszámítására jogosult.

 
5.3.   Amíg a Megrendelő az áru teljes ellenértékét meg nem fizeti, az Alap-Tronik Kft. fenntartja  a tulajdonjogát a terméken. A Vevő köteles ezen tényről tájékoztatni minden  lehetséges 3. felet, amennyiben ezen 3. fél eljárása érintheti az Alap-Tronik Kft. tulajdonában lévő terméket ( végrehajtás, lefoglalás stb. ). Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelme a 60 napot meghaladja, az Alap-Tronik Kft. jogosult minden külön végrehajtható okirat nélkül a tulajdonát képező terméket a dolog fekvése szerinti helyen magához venni, amely esetben sem a Megrendelőt, sem a dolgot esetlegesen birtokló 3. személyt nem illeti meg a birtokvédelem.

 
 
6.      Egyedi termékek
 
6.1.   Abban az esetben, ha a Szállító a Megrendelő egyedi igénye szerinti terméket gyártat  le, illetve ezen igény szerinti új terméket fejleszt ki, a Alap-Tronik Kft. ezen termékkel kapcsolatban minden jogot fenntart. A Megrendelő ezen egyedi terméket a jövőben csak az Alap-Tronik Kft-n keresztül jogosult megrendelni és beszerezni.  Amennyiben a Megrendelő az ezzel kapcsolatos kötelezettségét megszegi, teljes kártérítési felelősséggel tartozik az Alap-Tronik Kft. felé.

 
 
7.      Felelősség


7.1.   A Szállító kizár minden olyan kárért való felelősséget, ami a termék nem rendeltetésszerű, vagy nem szakszerű használatából – ide értve a termék raktározását, tárolását is - ered.
 
7.2.   Az Alap-Tronik Kft. csak abban az esetben vállal felelősséget azért, hogy a termék a Megrendelő saját céljaira használható, ha a Megrendelő az alkalmazás feltételeit  teljes  körűen ismertette és ezen feltételeket az Alap-Tronik Kft. írásban elfogadta.

 
 
8.      Vegyes rendelkezések
 
8.1.   A Megrendelő  köteles minden, a szerződés teljesülése során tudomására jutott kereskedelmi, műszaki és egyéb információt bizalmasan kezelni - ez különösen vonatkozik a termék árára és paramétereire- és nincs joga ahhoz, hogy ezen információkat 3. személy számára hozzáférhetővé tegye, ide értve főként  a Szállító versenytársait. A Megrendelő felelősséggel tartozik azért, hogy az alkalmazottai és a megbízottai is teljesítik e titoktartási kötelezettséget.
 
8.2.   A jelen ÁSZF -t és annak esetleges módosításait a Szállító a hivatalos honlapján (www.alap-tronik.hu) teszi közzé.
 
8.3.   A vevő bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 
8.4.   Az ÁSZF egyes pontjainak vagy rendelkezéseinek az érvénytelensége nem érinti a teljes ÁSZF érvényességét.
 
8.5.   A felek az üzleti kapcsolatukban felmerült esetleges vitás kérdéseket megpróbálják békés úton, tárgyalással rendezni. Ennek eredménytelensége esetére  - hatáskörtől függően – alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jog  az irányadó.

 
A jelen ÁSZF 2011. július  4 -én lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően létrejött szerződések tekintetében kell alkalmazni.