ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF

Alap-Tronik Kft.

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF)

1. Az ÁSZF alkalmazása

1.1. Az Alap-Tronik Kft. ( a továbbiakban: Szállító ) szállításai és szolgáltatásai a jelen ÁSZF alapján teljesülnek, hacsak a vele szerződő féllel ( továbbiakban: Megrendelő ) más írásbeli megállapodás nem születik. Amennyiben a Megrendelőnek saját általános szerződési feltételei vannak, az esetben is a jelen ÁSZF az alkalmazandó.

1.2. Szerződés módosításra kizárólag írásban kerülhet sor.

2. A szállítási szerződés létrejötte

2.1. A Megrendelő a megvásárolni kívánt terméket árajánlat alapján írásban rendelheti meg. A rendelés történhet fax vagy levél útján, e-mail-ben és az interneten az Alap-Tronik Kft. honlapjáról. A megrendelésben a vevőnek meg kell jelölnie a megvásárolni kívánt termék típusát, cikkszámát és mennyiségét. Kétség esetén a megrendelés kiegészítése kérhető a Megrendelőtől.

2.2. A szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre, a visszaigazolás szerinti tartalommal. A visszaigazolás írásban történik, levélben, vagy e-mailen a megrendeléstől számított 3 munkanapon belül. Az Alap-Tronik Kft. a létrejött szerződéstől jogosult egyoldalúan elállni, amennyiben a Megrendelő fizetésképtelenségével kapcsolatban merül fel adat, így különösen, ha a Megrendelő ellen csőd- vagy felszámolási eljárás indult.

2.3. Amennyiben a Megrendelő a már létrejött szerződéstől a szállítás teljesítése előtt eláll, úgy köteles az Alap-Tronik Kft. ebből eredő teljes kárát megtéríteni, így különösen a megrendelt áru teljes vételárát, valamint a megrendelés teljesítésével kapcsolatos egyéb igazolt költségeket.

3. Szállítási határidő

3.1. A Szállító a részszállítás jogát fenntartja, ez esetben a Megrendelő a teljesítés arányában köteles vételárat fizetni.

3.2. Az Alap-Tronik Kft. által közölt szállítási határidők tájékoztató jellegűek, amelyek módosulhatnak a beszállítói és alvállalkozói teljesítések, valamint egyéb előre nem látható körülmények következtében. Késedelmes szállításért, illetve az ebből eredő károkért a Szállító felelősséget nem vállal.

3.3. A Szállító mindazonáltal mindent megtesz azért, hogy az eredetileg vállalt szállítási határidőt megtartsa. Amennyiben a késedelem több mint 8 hét az eredeti időponthoz képest, úgy a Megrendelő egyoldalúan elállhat a szerződéstől minden következmény nélkül.

4. Átadás-átvétel

4.1. Az áru átadás-átvétele a Megrendelő telephelyén, vagy az általa megadott címen történik, illetve a Megrendelő ez irányú kifejezett kérése esetén történhet az Alap-Tronik Kft. telephelyén is. A szállítási költségek viselésére a felek megállapodása az irányadó. Az áru szállítását végző fuvarozónak történő átadással a kárveszély átszáll a Megrendelőre.

4.2. A Megrendelő köteles az árut határidőben átvenni, a késedelmes átvételből eredő károkért felelősséggel tartozik.

4.3. A Megrendelő köteles az áru átvételekor szemrevételezéssel észlelhető minőségi és mennyiségi kifogásait megtenni. Ezt követően a felek a számlán, illetve a szállítólevélen szereplő tételeket tekintik hiánytalanul átadottnak, amennyiben a Megrendelő nem élt kifogással. Ez után a Megrendelő csak az ún. rejtett hiba miatt élhet minőségi kifogással a termékkel kapcsolatban.

5. Árak és fizetési feltételek

5.1. Az árajánlatban szereplő árak csak tájékoztató jellegűek, érvényesnek csak a konkrét megrendelésre vonatkozó visszaigazolásban szereplő ár tekinthető.

5.2. Az átvett termék vagy nyújtott szolgáltatás ellenértéke az erről szóló számlában megjelölt időpontban esedékes és a számlán feltüntetett módon köteles azt a Megrendelő megfizetni. Átutalás esetén a felek a fizetést az Alap-Tronik Kft. bankszámláján való jóváírással tekintik teljesítettnek. Az idegen bank költséget a Megrendelő fizeti. Amennyiben határidőn belül nem történik meg a számla kiegyenlítése, a Megrendelő minden további felhívás nélkül késedelembe esik. Fizetési késedelem esetén az Alap-Tronik Kft. a Ptk. szerinti törvényes késedelmi kamat felszámítására jogosult.

5.3. Amíg a Megrendelő az áru teljes ellenértékét meg nem fizeti, az Alap-Tronik Kft. fenntartja a tulajdonjogát a terméken. A Vevő köteles ezen tényről tájékoztatni minden lehetséges 3. felet, amennyiben ezen 3. fél eljárása érintheti az Alap-Tronik Kft. tulajdonában lévő terméket ( végrehajtás, lefoglalás stb. ). Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelme a 60 napot meghaladja, az Alap-Tronik Kft. jogosult minden külön végrehajtható okirat nélkül a tulajdonát képező terméket a dolog fekvése szerinti helyen magához venni, amely esetben sem a Megrendelőt, sem a dolgot esetlegesen birtokló 3. személyt nem illeti meg a birtokvédelem.

6. Egyedi termékek

6.1. Abban az esetben, ha a Szállító a Megrendelő egyedi igénye szerinti terméket gyártat le, illetve ezen igény szerinti új terméket fejleszt ki, a Alap-Tronik Kft. ezen termékkel kapcsolatban minden jogot fenntart. A Megrendelő ezen egyedi terméket a jövőben csak az Alap-Tronik Kft-n keresztül jogosult megrendelni és beszerezni. Amennyiben a Megrendelő az ezzel kapcsolatos kötelezettségét megszegi, teljes kártérítési felelősséggel tartozik az Alap-Tronik Kft. felé.

7. Felelősség

7.1. A Szállító kizár minden olyan kárért való felelősséget, ami a termék nem rendeltetésszerű, vagy nem szakszerű használatából – ide értve a termék raktározását, tárolását is - ered.

7.2. Az Alap-Tronik Kft. csak abban az esetben vállal felelősséget azért, hogy a termék a Megrendelő saját céljaira használható, ha a Megrendelő az alkalmazás feltételeit teljes körűen ismertette és ezen feltételeket az Alap-Tronik Kft. írásban elfogadta.

8. Vegyes rendelkezések

8.1. A Megrendelő köteles minden, a szerződés teljesülése során tudomására jutott kereskedelmi, műszaki és egyéb információt bizalmasan kezelni - ez különösen vonatkozik a termék árára és paramétereire- és nincs joga ahhoz, hogy ezen információkat 3. személy számára hozzáférhetővé tegye, ide értve főként a Szállító versenytársait. A Megrendelő felelősséggel tartozik azért, hogy az alkalmazottai és a megbízottai is teljesítik e titoktartási kötelezettséget.

8.2. A jelen ÁSZF -t és annak esetleges módosításait a Szállító a hivatalos honlapján (www.alap-tronik.hu) teszi közzé.

8.3. A vevő bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

8.4. Az ÁSZF egyes pontjainak vagy rendelkezéseinek az érvénytelensége nem érinti a teljes ÁSZF érvényességét.

8.5. A felek az üzleti kapcsolatukban felmerült esetleges vitás kérdéseket megpróbálják békés úton, tárgyalással rendezni. Ennek eredménytelensége esetére - hatáskörtől függően – alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jog az irányadó. A jelen ÁSZF 2011. július 4 -én lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően létrejött szerződések tekintetében kell alkalmazni.